Metodikens syfte och mål

När komplexiteten är stor och möjligheterna många är det svårt att veta vart fokus och resurser bör läggas. Fällorna är många och syftet med metodiken är att underlätta för styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i digitalisering och att ge arbetet med digitalisering en tydlig struktur med handfasta råd och rekommendationer. Arbetsmetodiken stödjer företaget i sitt arbete med digitalisering och hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala affärer. Metodiken är beprövad och fungerar för både små, medelstora och stora företag.
Digitala mognadsmatrisen

Centralt i metodiken finns modellen Den Digitala Mognadsmatrisen där digital mognad delas in i nio områden: Värderingar, Vision & Mission, Strategiarbete, Organisation, Infrastruktur, Processer, Data & Analys, Erbjudande & Intäktsmodell, Kontaktytor och slutligen Relationer.

Den digitala mognaden hos dessa nio digitala motorer bör utvecklas i en viss ordning för att maximera den digitala konkurrenskraften.

Den Digitala Mognadsmatrisen (Digital Maturity Matrix) är en arbetsmetodik som hjälper företag i digital transformation med hur de ska arbeta, vad de bör göra och när detta ska ske. Allt för att löpande maximera sin digitala konkurrenskraft.

Metodiken vilar på ett antal hörnstenar

  • Digital mognad ger konkurrenskraft. Vi menar också att den del av konkurrenskraften som digitaliseringen utgör blir allt större.
  • Digitalisering påverkar bolagets alla delar. Det handlar om att lyfta blicken och se digitalisering i ett helhetsperspektiv. Inte som exempelvis ett IT- eller kommunikationsprojekt.
  • VD och ledningsgruppen samt ytterst ägare och styrelse har ansvaret för ett företags digitalisering, Det är dags att sluta gömma sig bakom ett digitalt alibi i form av exempelvis en digital chef, IT-chef eller marknadschef.
  • Allt börjar med organisationen det vill säga företagskulturen och den digitala mognaden hos företagets medarbetare.
  • Digitalisering ställer krav på nytt ledarskap.
  • Vad som skall göras, när och hur beror på företagets såväl som omvärldens digitala mognad.
  • Den digitala resan är inte en stor resa utan många mindre resor. Resan görs dessutom mot en destination som ständigt flyttas framåt.
  • För att lyckas är innovation centralt.

Metodiken har tagits fram i samskapande med forskare och näringsliv

Vi har i samarbete med ett 40-tal personer från akademi och näringsliv utarbetat och förfinat metodiken och den har två teoretiska fundament vi utgår från:

Det ena är Everett M Rogers teori Diffusion of Innovations som beskriver hur individer och företag tar till sig innovationer. Den välkända s-kurvan som beskriver adaption av innovationer är här central och en viktig del av vår metodik.

Det andra är Harvardprofessorn John P Kotters arbete kring förändringsarbete i organisationer. Hans 8-stegsprocess är kanske hans mest kända och använda bidrag och en bas i mångas förändringaarbeten, så även i vår metodik.

Till dessa fundament lägger vi till ett digitaliseringsperspektiv i syfte att maximera konkurrenskraften i ett företags digital transformation.