Det digitala ledarskapets 10 budord

digitalt ledarskap bred

Ibland pratar vi om digitalt ledarskap och sätter det i relation till traditionellt ledarskap och vi får ofta frågor kring vad som utmärker det digitala ledarskapet. Innan vi går in på dessa vill vi börja med att understryka att ett gott ledarskap, digitalt eller ej fungerar i de flesta miljöer men det finns några saker som är extra viktiga i en digital kontext. Dessa 10 punkter kommer från vår stundande bok om digital transformation.

#1 Du skall ta ansvar

Som ledare måste du ta ansvar för, stödja och leda företaget i dess digitala resa. Att ta in nya och digitalt kompetenta medarbetare kommer säkert att behövas men som digital ledare kan du inte gömma dig bakom dem. Du måste ta ansvar för och leda digitaliseringen hela vägen. Det är viktigt att förstå värdet av och ta ansvar för vision, mission och värderingar. I detta ligger att svara på frågan varför, och vad ert högre syfte är. Vision, mission och värderingar är i kärnan av verksamheten precis som du som ledare är och de är centrala i en bra digital resa för att skapa riktning och kraft.

#2 Du skall ha marknads- och omvärldsinsikt – på riktigt

Du behöver förstå vad som sker och hur det påverkar er. Då digitalisering i grunden omkullkastar gamla sanningar förespråkar vi “skit under naglarna” eller kanske snarare “ettor och nollor under naglarna”. Läs inte enbart om vad som sker utan stoppa ner fingrarna i den digitala myllan och testa nya tjänster och produkter och ta del fullt ut av internets utveckling.

Ta konsekvensen av det du ser. Utgå från att er affärsmodell kommer att behöva förändras. Om du ser viktiga förändringar i marknaden, exempelvis nya konkurrenter eller förändrat kundbeteende, stoppa inte huvudet i  sanden och hoppas att det går över. När du väl tar upp det igen kan det vara försent. Sammanfattat: Ned med fingrarna i marken, inte huvudet.

#3 Du skall skapa en snabb och flexibel verksamhet

Följden av snabbare förändring i omvärlden blir högre krav på snabbare förändring av er verksamhet. Det innebär att innovation och snabbrörlighet blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftig på sikt. Se till att detta bejakas i organisationen. En följd av detta blir att leda mer med vision, kontext och ramverk och mindre med detaljer. För detaljstyrt och ni kommer inte snabbt kunna ställa om. En bromskloss är ofta budgetprocesserna som låser upp och öronmärker alla pengar vilket omöjliggör flexibilitet. En annan är detaljerade handlingsplaner som sträcker över lång tid och som inte löpande ses över.

Fokusera också mer på att ha tillgång till resurser snarare än att äga/kontrollera dem. Resurser som ägs, exempelvis infrastruktur, binder kapital och drar på företaget fasta kostnader. Då företaget behöver ta hänsyn till de resurser det äger finns också stor risk att bolaget blir långsamt.

#4 Du skall icke bara bygga nytt. Utveckla befintligt och lägg ner satsningar också

Det finns en gammal sjuka som fortfarande härjar ibland och det är Big Bang-sjukan. En sjukdom som innebär att lägga alla resurser inför den stora lanseringen och efter den är gjord så händer inget och resurserna styrs om till nästa projekt. Det är ett klassisk gammelmedia-tänk som ännu inte är utrotat.

Var också lika duktig på att lägga ner satsningar som att skapa nya. Som ledare är din roll att styra företagets begränsade resurser i rätt riktning. Att ha satsningar som inte lyfter och som inte har framtiden för sig tynger ned satsningar med större potential. En del av detta är att skapa en kultur där det är ok att lägga ner satsningar och där man lär sig av misstagen och snabbt går vidare. Det brukar kallas smarta misslyckanden.

#5 Du skall tro på fakta OCH intuition

Tro på faktabaserat och datadrivet beslutsfattande och agera på vad fakta säger inte vem som säger det. Fakta är inte på kollisionskurs med intuition. Ju mer faktabaserat ni arbetar desto mer utvecklas intuitionen. Det är med andra ord inte antingen eller utan både och. Det är dock viktigt att få in en datadriven kultur innan intuitionen tar över. Annars är risken överhängande för felaktiga beslut. Slutligen, se också till att använda fakta för att verifiera intuitionen.

#6 Du skall öka organisationens digitala mognad – på alla nivåer

Höj den digitala mognaden hos era medarbetare på alla nivåer -kanske gäller det dig också? Som digital ledare behöver du ha hög generell digital mognad. Det innebär att du behöver förstå omvärlden såväl som ha grundläggande förståelse i de 9 olika digitala motorerna och hur de samverkar och påverkar ert företag. I organisationen är det viktigt att ni börjar med den generella digitala mognaden innan den blir för specifik för att få ut maximalt av den.

Verka för att ni skapar en miljö för era kunskapsrika medarbetare att bli kompetenta och utnyttja deras fulla digitala potential. Tänk då på att individers såväl som företags digitala utveckling sker genom många små digitala resor som sammantaget innebär en övergripande digital mognadsresa. Mognadsresan är också mot en destination som ständigt flyttas fram.

Det är också viktigt att öppna upp organisationen mot omvärlden och bjuda in extern kompetens och kraft. Genom samskapande med andra får ni tillgång till såväl folks hjärnor som hjärtan och ni får fler missionärer och snabbare fart framåt.

 #7 Du skall skruva ner stuprören

Kommer ni från en traditionell organisation är risken stor att den är uppdelad i stuprörsliknande avdelningar med liten eller ingen interaktion. Med stor sannolikhet behöver detta brytas upp och ni behöver hitta nya former att strukturera och samverka.

 #8 Du skall balansera kort och lång sikt

Hitta rätt balans mellan verksamhet som bedrivs med tajta processer och där det skall vara lösare former. För mycket åt den ena hållet innebär att det kortsiktiga resultatet lider, för mycket åt det andra hållet, att det långsiktiga resultatet lider. I det förra fallet 1000-lappar ut genom dörren, i det senare, innovatörer och entreprenörer ut genom dörren.

 #9 Du skall få med alla på resan

För dig som kommer från en traditionell verksamhet är en av dina viktigaste, och svåraste, uppgifter att få både de som kommer från den traditionella och den digitala verksamheten att känna sig viktiga under resans gång. Den status deras arbeten har kommer att växla under koordinationsfasen från den traditionella till den digitala och det är viktigt att de hela vägen stimuleras av varandra, samarbetar och lär sig av varandra.

 #10 Du skall leva som du lär

Avslutningsvis -Lev som du lär! Om du ställer dig bakom och agerar i enlighet med ovan kommer andra göra det.

 

This post written in English (At Linkedin)

Taggar: arbetsmetodik boken digital konkurrenskraft digital mognad digital resa digital transformation digitala mognadsmatrisen företagsnivå innovation ledarskap ledning organisation organisationskultur organisationsstruktur styrelse vd